Obsah

Dane a poplatky

Kontakt pre informácie o daniach a poplatkoch:

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar č. 184

Alžbeta Varjúová, tel. 0918 34 44 94

e- mailová adresa: ocuvarjuova@hornybar.sk

 

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

 Obec v Hornom Ber upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2021. Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu.

 Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?


Fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť. 

Kedy vzniká daňová povinnosť? 

 • Kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, chaty, garáže, ...) počas roka 2020.
 • Skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž, ....a v roku 2020 ste túto nehnuteľnosti skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
 • Ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu, od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
 • nastali zmeny ako zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, zmena sídla spoločnosti a pod.

Ako sa podáva daňové priznanie?

 • daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 
 •  podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, alebo stiahnuť tu:  

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť a vytlačiť tu : 

 (zdroj: Ministerstvo financií SR).

Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie na jednom spoločnom tlačive.

 

Typy daňového priznania

V roku 2021 sa podáva k dani z nehnuteľností:

 • Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
 • Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).
 • Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie

 

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie?

• daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

• vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Obecný úrad v Hornom Bare osobne, príp. poštou. -  adresa na doručenie:  Obecný úrad Horný Bar,  930 33 Horný Bar č.184

Čo potrebujete?

podľa okolností – kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 

Vyrubenie dane: Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane a postup úhrady dane. 

 Ako platiť daň z nehnuteľností ?

Vyrubenie dane: Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane a postup úhrady dane. 

Daň z nehnuteľností začne obec vyrubovať od marca 2021, daň môžete zaplatiť:

a) v hotovosti do pokladne Obce Horný Bar- podľa okolností

b) poštovým poukazom

c) priamo na účet obce, alebo bezhotovostne bankovým prevodom,

č. ú.: IBAN:  SK7102000000000018928122

Len vyrubená daň je splatná. Výmery obec môže zasielať v priebehu celého zdaňovacieho obdobia. Vyrubený daň je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ak u Vás nenastali zmeny a nemuseli ste podávať daňové priznanie, výmer dostanete automaticky podľa predchádzajúceho daňového priznania.

 

Legislatíva 


Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• VZN obce Horný Bar  č . 1/2018 o dani k nehnuteľnosti modules/file_storage/download.php?file=bb7b3623%7C191

• VZN obce Horný Bar č. 1/2020 o miestnom poplatku za komun.odpad

zverejnovanie/uradna-tabula/vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunalny-odpad-2021-125.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daň z nehnut.

VZN k dani z nehnuteľnosti platné od 01.01.2019 Stiahnuté: 215x | 11.01.2019

Tlačivo na vznik a zánik k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 242x | 12.10.2018

DzN - dohoda spoluvlastnikov Stiahnuté: 278x | 24.02.2018

Oznámenie o vzniku- zániku k DZN Stiahnuté: 194x | 12.10.2018

Všeobecné záväzné nariadenie -daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 229x | 16.12.2019

Poplatky za psa

Ako nahlásť psa Stiahnuté: 212x | 12.10.2018

Tlačivo na vznik-zánik- daň za psa Stiahnuté: 215x | 12.10.2018

Príloha k priznaniu Stiahnuté: 187x | 12.10.2018

Všeobecné záväzné nariadenie- pes Stiahnuté: 245x | 12.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenia- iné ako na miestne dane

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 426x | 24.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 418x | 24.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 351x | 24.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 291x | 24.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 303x | 24.02.2018

Stránka

 • 1