Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Rekonštrukcia materskej školy v Hornom Bare

        


 

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

Rekonštrukcia materskej školy v Hornom Bare

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. ⃰)

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 130.000 Eur s DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. ⃰)

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (Štefan Bodó , mobil 0918344484, mail ouhornybar@stonline .sk ). ⃰)

Ponuku je možné predložiť poštou na adresu Horný Bar 184, 93033, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: Rekonštrukcia materskej školy v  Hornom Bare  -  neotvárať do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 20.09.2018 do 12.00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny s uvedením platnosti ponuky (min.do 20.12.2018) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu zhotovenia.

Po ukončení vyhodnotenia cenových ponúk a výberového konania budete informovaný o výsledku verejného obstarávania.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

 

                                                                                   Štefan Bodó

                                                                                   starosta

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky, projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer a rozpočtu

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky

 

Rekonštrukcia materskej školy v Hornom Bare

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov Obec Horný Bar

IČO: 00305421

tel.: 0918344484

e-mail: ouhornybar@stonline.sk

 1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Zmluva o dielo na predmet zákazky: Rekonštrukcia materskej školy v  Hornom Bare (vypracuje a predloží verejný obstarávateľ)

 1. Podrobný popis predmetu zákazky

Rekonštrukcia materskej školy obsahuje:

 • demontáž izolácie pôvodnej strechy a jej nahradenie novou sedlovou strechou
 • montáž klampiarskych konštrukcií,
 • vonkajšie povrchové úpravy – tepelná izolácia s konečnou farebnou úpravou podľa výberu obstarávateľa,
 • izolácia strechy,
 • rekonštrukcia terás
 • odstránenie starých dlažieb a nahradenie novými,
 • úprava zábradlí a vstupov na terasu z vonku
 • vnútorné nátery miestností  a vonkajších zábradlí.
 • demontáž a montáž bleskozvodu

Všetky práce treba vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou a popisom v technickej správe.

 1. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky podľa priloženého výkazu výmer v členení na cenu bez DPH, výšku a hodnotu DPH, cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH, na uvedenú skutočnosť upozorní vo svojej cenovej ponuke.
 2. Platobné a zmluvné podmienky obdrží iba úspešný uchádzač v návrhu zmluvy o dielo.
Zodpovedá: Správca Webu
Horný Bar