Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Výzva na predloženie ponúk - Rekonštrukcia kultúrneho domu Horný Bar

 

erbObec Horný Bar
Obecný úrad 930 33 Horný Bar 184 
Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky

 

   

Zn.                                       vybavuje :Štefan Bodó                           V Hornom Bare, dňa: 20.07.2018

                 tel.: 0918344484                                                     

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Horný Bar

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. ⃰)

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 100.000 Eur s DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. ⃰)

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (Štefan Bodó , mobil 0918344484, mail ouhornybar@stonline .sk ). ⃰)

Ponuku je možné predložiť poštou na adresu Horný Bar 184, 93033, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: Rekonštrukcia kultúrneho domu Horný Bar  - neotvárať                              do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 30.07.2018 do 12.00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny s uvedením platnosti ponuky (min.do 30.09.2018)  podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu zhotovenia.

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná zmluva, ktorá bude následne doručená vybranému záujemcovi.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom                                                                                Štefan Bodó

                                                                                                                starosta obce

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky bude zaslaná záujemcom po vyžiadaní aj elektronicky  / súťažné podklady,  technická sprava projektu rekonštrukcie strechy , výkaz výmer k projektu rekonštrukcie strechy.

 

Špecifikácia predmetu zákazky/Súťažné podklady

(zákazka podľa § 117)

Rekonštrukcia kultúrneho domu Horný Bar

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov Obec Horný Bar

IČO: 00305421

tel.: 0918344484

e-mail: ouhornybar@stonline.sk

  1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Zmluva o dielo na predmet zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu Horný Bar

  1. Podrobný popis predmetu zákazky

3/1   Rekonštrukcia strechy podľa projektovej dokumentácie,

demontáž starých škridiel

demontáž starej škridlovej laty

vyhotovenie strechy/fólia, laty, drevo, škridla s doplnkami /tehlovo červená farba/

náter dreva proti chorobám

vyhotovenie vikierov

vyhotovenie klampiarčiny

/Ak sa pri demontážnych prácach zistí zlý hranol alebo väzník jeho spevnenie alebo výmena - dohodou /

3/2  Stavebné práce

vyšramovanie  starého betónu pre murovanie  pilierov: 12ks

armovanie základov

betonáž základov

murovanie pilierov . 12ks

murovanie vchodu do budovy/kultúrny dom/ z tehál 0,30:6,3m3

zašalovanie venca,

zaarmovanie betonáž 8,91 m3

3/3  Vnútorné potery – vyhotovenie: 170 m2

položenie podlahového polystyrénu PSE-100  5cm: 170 m2

položenie KARI rohože o 6: 170 m2

položenie fólie:170 m2

položenie dilatačných okrajových pásov

vyhotovenie poteru: 170 m2

3/4  podlahová krytina  PVC pre veľké zaťaženie

Položenie PVC 170,00 m2

3/5  Povala

izolácia povaly – min vlna ISOVER hr.10cm: 10cm 300,00 m2

3/6  vyhodnotenie SDK stropov hr, 1,25 mm:200m2

3/7  Maliarske práce

odstránenie starej maľovky  220,00 m2

vysprávky stien – prepucovanie stien  220,00 m2

penetrovanie + maľovanie 2 x /umývateľná farba/:220 m2

vysprávky špaliet po okenároch 60,00 bm

odstránenie mokrej steny

vyhotovenie sanačnej omietky cca 12,00 m2

3/8  Pódium

zakrytie pódia OSB doskami s pokládkou: 60,00 m2

3/9 Fasáda

vyhotovenie fasády PSE 10cm fasádny s konečnou úpravou

vyhotovenie sokla styrodur XPX10 cm: 55 m2 s konečnou úpravou

        konečná úprava farba podľa výberu obstarávateľa dohoda

 

3/10 Betónová plocha pred KD

vyšramovanie  starého betónu: 245 m2

dovoz štrku pod betonáž 30,00 m3

zhutnenie štrku

položenie KARI rohože o 6: 255,00 m2

betonáž plochy 245,00 m2 hr.15 cm

3/11 Výmena okien a dverí podľa PD

Farba:  Bielo Hnedá trojsklo

3/12 Kúrenie

kotol PROTHERM M 50 alebo ekvivalent

vložka do komína dvojplášťová 7 bm

radiátory 8 ks 160/ CORADO

rúry plast hliník 150 bm

hydrant

3/13 Plyn

Oceľová rúra čierna 40,00 bm

Inštalačný materiál

prevŕtanie stien + sekanie

demontáž starých gamatiek a rúr

tlakové skúšky – voda -  plyn

uvedenie kotla do prevádzky

revízia

 

3/14 Elektrika

natiahnutie hlavného prívodu elektriky

rozvodná skriňa

natiahnutie nových káblov  + vysekávanie drážok

dodanie ledových svetiel, vypínačov, zásuviek

osadenie núdzových svietidiel nad únikové východy:  3ks

revízna správa a certifikáty  použitých materiálov

3/15 Zámková dlažba pred Kultúrnym Domom

položenie zámkovej dlažby 6 cm 245,00 m2

3/16  Úprava oplotenia podľa požiadavky obstarávateľa /dohoda/

3/17  Lešenie

ľahké lešenie

lešenie okolo Kultúrneho Domu pre strechu a fasádu: cca 300,00 m2

/montáž + demontáž,nájom cca 30 dní + doprava:

3/18  Presun hmôt:

3/19  Likvidácia odpadu bude zabezpečená verejným obstarávateľom

  1. Miesto dodania: Horný BarKultúrny dom
  2. Trvanie zmluvy do: 14.09.2018
  3. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (max. 10 týždňov)
  4. Jazyk ponuky: slovenský
  5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky.

 

tu ku stiahnutiu

Zodpovedá: Správca Webu
Horný Bar