Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Heraldika

erb1Erb obce Horný Bar:
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.
Tvorba erbu obce Horný Bar je pomerne zložitá, pretože dnešná obec vznikla spojením niekoľkých, pôvodne samostatných obcí - samotného Horného Baru, Bodíkov a Šulian, ktoré mali pôvodne vlastné pečate. Ich symbolika by pritom nemala zaniknúť.
erb2Pečať Horného Baru poznáme podľa odtlačku z r. 1862, je však len nápisová, v strede pečatného poľa je kurzívou napísaný názov obce Fel Báár.
Z administratívy obce však poznáme aj ďalšiu pečať s majuskulnými písmenami H H, prevýšenými korunou a ramenom, ozbrojeným šabľou. Je nesporné, že ide o richtárovu osobnú pečať.
Z Bodíkov poznáme dve pečate z r. 1778 a z r. 1841. Obe nesú rovnaký obsah: pluhové radlice - lemeš, čerieslo a klas. V hornej časti pečatného poľa sú najuskulné písmená N B - Nagy Bodak. Na staršej pečati je písmeno N zobrazené obrátene. Nemenej zaujímavé je pečatidlo erb3Šulian, ktoré poznáme podľa odtlačkov z r. 1778. V pečatnom poli je zobrazená archa Noemova, nad ňou hviezda, pri nej krátka kosa, po oboch pluhové radlice - čerieslo a lemeš a celkom hore nápis SÜLL.
Pri tvorbe erbu sa spojili motívy všetkých troch obcí - Bodíky sú zastúpené radlicami, Šulany Noemovou Archou a pôvodný Horný Bar korunou. Typ koruny, zobrazený v historickej pečati sa nazýva antickou korunou.
S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na erb4kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie erbové figúry zlaté a strieborné a štítové pole zelené.Erb obce Horný Bar, vychádzajúci z historických predlôh Bodíkov, Šulian a samotného Horného Baru má túto podobu:
V zelenom štíte zo strieborného zvlneného pruhu rastúca vľavo plávajúca zlatá archa Noemova, vpravo so zlatou rukoväťou do vody vnoreného vesla, nad ňou strieborná hviezda, sprevádzaná po bokoch striebornými ostrím privrátenými radlicami, čerieslom a lemešom, nad tým všetkým zlatá, perlami zdobená antická koruna.
vlajka1Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Horný Bar v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá.
Pri čierno-bielom vyjadrení farieb zelená sa vyjadrí šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
vlajka2Vlajka obce Horný Bar pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2-9), zelenej (2/9), bielej (1/9), zelenej (2/9) a žltej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Horný Bar je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HORNÝ BAR. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.Zástava obce Horný Bar má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.
Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Krátka zástava obce Horný Bar je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
Koruhva obce Horný Bar predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
vlajka3Znaková zástava obce Horný Bar má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva obce Horný Bar predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Štandarda starostu obce Horný Bar má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej vlajka4zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.
Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva alebo obecného úradu.

PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník Heraldickej komisi

Horný Bar