Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Podpora opatrovateľskej služby

Obec Horný Bar

Názov projektu:  Podpora opatrovateľskej služby v obci Horný Bar

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Trvanie: 12/2021 – 11/2023

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Celková výška oprávnených výdavkov: 16 320 Eur

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

Obec Horný Bar  získalo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  dotáciu na podporu opatrovateľskej služby v obci. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 16320,00 eur.

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky – zamestnankyne obce pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby. Pri realizácii projektu obec zamestná 1 opatrovateľku pre 2-3 klientov.  Opatrovateľská služba v obci Horný Bar sa bude prioritne zameriavať na pomoc pre osamelých seniorov alebo občanov s ŤZP, ktorí si už nedokážu samostatne zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť ani základné sociálne aktivity. Seniorom budú pri využívaní opatrovateľskej služby, ktorá je častokrát kombinovaná aj s rodinnou pomocou, vytvárané podmienky na plnohodnotné prežívanie dôstojnej staroby v domácom prostredí bez nutnosti využívať pobytové formy sociálnych služieb. Opatrovateľská služba znamená pre rodinu odľahčenie starostlivosti o seniora alebo ŤZP občana a možnosť zosúladenia rodinného a pracovného života členov rodiny.

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Horný Bar

Projekt je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje

časový harmonogram projektu : od 12/2021 do 11/2023.

Hlavná aktivita projektu je:  „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“ počas 24 mesiacov realizácie projektu v obci Horný Bar.

Horný Bar