Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Cintorín

Zmluva  - nájom hrobových miest

Informácia: 

tel.: 0918 34 44 94

e-mail: ocuboda@hornybar.sk

 

 

Úcta k pamiatke zosnulým a spoločenské postavenie cintorínov ako verejných, zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, prikazujú, aby cintoríny boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom.

V zmysle zákona č. 470/ 2005 obec Horný Bar vypracoval prevádzkový poriadok cintorína. Na základe prevádzkového poriadku náš úrad musí viesť presnú evidenciu hrobových miest.

Každý hrob je očíslovaný a je nakreslený do situačného plánu cintorína v Hornom Bare a v Šuľanoch.

Náš úrad, aby mohol viesť presnú evidenciu o hrobových miestach a napísať nájomnú zmluvu s nájomcom , žiadá Vás o nahlásenie údajov týkajúcich sa

s hrobovým miestom vašich zosnulých.

Prenájom hrobového miesta je na 10 rokov.

 

Nájom za hrobové miesto v cintoríne Horný Bar a Šuľany je nasledovný:

Pri stanovení cien za nájom hrobového miesta sú tieto rozdelené do 3 skupín :

Skupina č. 1 - nebohý /á/ v čase úmrtia mal trvalý pobyt v obci Horný Bar

Skupina č. 2 - nebohý /á/ v čase úmrtia nemal trvalý pobyt v obci ale bol rodákom obce

Skupina č. 3 - nebohý /á/ v čase úmrtia nemal trvalý pobyt v obci a ani nebol rodákom obce

 

 

Skupina č.1

Skupina č.2

Skupina č. 3

 

 

 

 

jednohrob

20,00 €

50,00 €

100,00 €

dvojhrob

30,00 €

100,00 €

200,00 €

trojhrob

40,00 €

150,00 €

300,00 €

štvorhrob

50,00 €

200,00 €

400,00 €

urna

20,00 €

100,00 €

500,00 €

detský hrob

--

--

100,00 €

prázdny hrob

30,-

 

----------

nezaradený

 

 

 

 

Bližšie informácie na telefonnom čísle: 0918 34 44 94

e-mail: info@hornybar.sk

 


Tisztességes kegyeletadás valamint a temetőkertre vonatkozó közegészségügyi előírások érdekében szükséges a temetőre vonatkozó rendelkezések betartása.

A 470/2005 számú szabályzat alapján Felbár község kidolgozta a Temetőszabályzatot. Ennek alapján a helyi községi hivatalban pontos nyilvántartást kell vezetni a temetőben található valamennyi sírhelyről. Egy kidolgozott térképp alapján minden egyes sírhely számmal van ellátva. A fent említett törvény alapján előírás, hogy minden sírhelyre bérleti szerződést kell kötni a legközelebbi hozzátartozóval ill. bérlővel.

Ennek érdekében kérünk minden állampolgárt, akinek hozzátartzozója van eltemetve a helyi temetőben, szíveskedjen megjelenni a helyi hivatalban, hogy a szükséges adatok alapján nyilvántartásba tudjuk venni a sírhelyeket.

 

A sírhelyeket 10 évre lehet bérelni bérleti szerződés aláírásával a helyi hivatalban.

 

A bérlet mindkét temetőben 10 évre a következő 3 csoportra van osztva:

Csoport č. 1 - a halottnak halálakor a faluban volt állandó lakhelye

Csoport č. 2 - halálakor nem volt itt az állandó lakhelye de helyi születésű volt

Csoport č. 3 - ha a halottnak nem volt itt az állandó lakhelye és nem is helyi születésű volt

 

 

Csoport .1

Csoport .2

Csoport . 3

 

 

 

 

1-es sír

20,00 €

50,00 €

100,00 €

2-es sír

30,00 €

100,00 €

200,00 €

3-as sír

40,00 €

150,00 €

300,00 €

4-es sír

50,00 €

200,00 €

400,00 €

urna

20,00 €

100,00 €

500,00 €

gyermeksír

--

--

100,00 €

Üres sír

30,- €

-----

----------

 

 

 

 

 

Részletes információ a 0918 34 44 94 telefonszámon

e-mail cim : info@hornybar.sk

 

 

 

Horný Bar