Obsah

VZN

Rok 2019

Všeobecné záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti od r.2019 Stiahnuté: 34x | 15.02.2019

Návrh dodatku k VZN č. 2/216 Stiahnuté: 30x | 22.02.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach Stiahnuté: 27x | 22.02.2019

Rok 2018

VZN školské obvody Stiahnuté: 383x | 10.03.2018

VZN Dań z nehnuteľnost za r.2019 Stiahnuté: 41x | 11.01.2019

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 324x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 223x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 93x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 99x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 159x | 20.02.2018

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 160x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 137x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 149x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 160x | 20.02.2018

Rok 2012

VZN - Poskytovanie dotácií Stiahnuté: 124x | 22.02.2018

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 177x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 166x | 22.02.2018

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 98x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 147x | 20.02.2018

VZN-pes 2013 Stiahnuté: 113x | 20.02.2018

Stránka