Obsah

VZN

Rok 2019

Všeobecné záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti od r.2019 Stiahnuté: 75x | 15.02.2019

Návrh dodatku k VZN č. 2/216 Stiahnuté: 67x | 22.02.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach Stiahnuté: 60x | 22.02.2019

Rok 2018

VZN školské obvody Stiahnuté: 480x | 10.03.2018

VZN Dań z nehnuteľnost za r.2019 Stiahnuté: 74x | 11.01.2019

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 405x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 334x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 126x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 130x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 191x | 20.02.2018

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 193x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 168x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 190x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 193x | 20.02.2018

Rok 2012

VZN - Poskytovanie dotácií Stiahnuté: 156x | 22.02.2018

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 210x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 199x | 22.02.2018

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 129x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 175x | 20.02.2018

VZN-pes 2013 Stiahnuté: 144x | 20.02.2018

Stránka