Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Evidencia obyvateľstva

 

 • tel.: 0918 34 44 94
 • Alexandra Boda
 • ocuboda@hornybar.sk

 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

TRVALÝ POBYT

Občan môže mať na území SR v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt resp. prechodný pobyt má občan len budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie.

 

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území SR začiatkom trvalého pobytu je deň narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni na základe rodného listu dieťaťa.

 

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

Platný doklad totožnosti

 • občiansky preukaz alebo
 • potvrdenie o občianskom preukaze /nie žiadosť o vydanie nového OP/
 • cestovný doklad SR /ak nemá OP alebo potvrdenie o OP/
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov /ak nemá OP, potvrdenie o OP ani cestovný doklad/
 • rodný list dieťaťa / ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka
 • alebo ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na TP súhlas s prihlásením občana na TP pred pracovníčkou ohlasovne.

OBČAN JE PRI HLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU POVINNÝ:

1/  Skontrolovať a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, čím zároveň potvrdí aj správnosť údajov uvedených na danom lístku

2/ Uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúceho sa vlastníka resp. spoluvlastníkov

3/  Podpísať odhlasovací list z predchádzajúceho TP

 

ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE:

 • na základe oznámenia /ktoré zasiela ohlasovňa v mieste nového TP/

 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásnený za mŕtveho

 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo /návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spuluvlastníka budovy alebo jej časti/ návrh na zrušenie TP Typ: ODT dokument, Velkosť: 10.4 kB

 • ak budova zanikla

 • z dôvodu odsťahovania do zahraničia

 

Horný Bar