Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Evidencia obyvateľstva

 

  • tel.: 0918 34 44 94
  •  

 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

TRVALÝ POBYT

Občan môže mať na území SR v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt resp. prechodný pobyt má občan len budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie.

 

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území SR začiatkom trvalého pobytu je deň narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni na základe rodného listu dieťaťa.

 

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

  • platný občianský preukaz alebo doklad o OP, ak ide o dieťa do 15 rokov jeho zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
  • ak nemá OP alebo doklad o OP, platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace
  • v prípade, že osoba, ktorá sa chce prihlásiť na TP a nie je vlastníkom budovy v ktorej chce byť prihlásená, je potrebný súhlas vlastníka, že súhlasí s prihlásením občana na TP resp. na prechodný pobyt.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom na dobu neurčitú.

 

OBČAN JE PRI HLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU POVINNÝ:

1/  Podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt

2/ uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúceho sa vlastníka spoluvlastníka alebo nájomcu.

3/  Podpísať odhlasovací list z predchádzajúceho TP

 

ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE:

  • na základe oznámenia /odhlasovací list z predchádzajúceho pobytu/

  • ak občan zomrel alebo bol vyhlásnený za mrtveho

  • na návrh vlastníka. /návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka/

  • ak budova zanikla

  • Žiadosť o zrušenie pobytu (68.66 kB)

 

Horný Bar