Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Príroda

1Horný Bar leží na území dnešného Slovenska, na ľavom brehu Dunaja. Ak z blízka určujeme: leží na ostrove s názvom Žitný ostrov, je obklopený Veľkým a Malým Dunajom.
Ako územná jednotka je súčasťou Karpatskej panvy, pravdepodobne je časťou Podunajskej roviny. Dávnejšie na tomto území boli mŕtve ramená, močiare a tŕstia. Močiare a mŕtve ramená na dnes už odvodnili, tŕstia vyhubili, a namiesto nich nachádzame kvalitné orné pôdy.

Najbližšie mestá: Dunajská Streda (18 km), Šamorín (15 km), Bratislava (40 km). 

2Na ohľad charakteru táto krajina je riečna rovina. Úrodná vrstva pôdy je väčšinou plytká a veľmi rýchlo prejde do morskej, jazernej a z neskoršej perióde vývoja do dunajskej riečnej usadeniny. Prostredie prírody sa veľmi rýchlo znehodnotilo účinkom intenzívneho poľnohospodárskeho pestovania, silného vetra, a taktiež vodnej erózii.
Na zostávajúcich mŕtvych ramenách, meandroch a piesočnatých dunách sa vyvinuli botanicky veľmi zaujímavé močiare, v okolí vlhkých lúk a vodných nádrží sa nachádzajú veľmi známe rastlinné druhy.


3Podľa botanického rozdelenia rastlín, územie Žitného ostrova zaraďujeme do stredoeurópskej a východoeurópskej flóry (Eupannonicum), presnejšie do panónskej flóry (Pannonicum).
Ráz krajiny v zachovaných častiach stanovia dreviny, ako vŕba biela, vŕba krehká, jelša lepkavá, topoľ biely, topoľ čierny, topoľ sivý a ďalšie druhy hlavne rodov vŕby a topoľa. Hladina rastlín s mäkkým steblom sa prispôsobuje daným vlhkostným pomerom a zaplavením územia. Najčastejšie sú zastúpené rastlinné druhy: chrastnica trsťovitá, žihľava dvojdomá, ostružina a lipnice. Kombinované môžu byť s druhmi, ako lipkavec obyčajný, záružlie močiarne, kostihoj lekársky, mäta, hluchavky atď. Zriedkejšie sa vyskytujú čelade vstavačovité.

4Najstaršie poznatky o faune Žitného ostrova sú z obdobia treťohôr. Z usadenín tejto doby sa našli pozostatky predkov dnes žijúcich jeleňovitých.
Medzi najbežnejšiu malú zver patrí: zajac, bažant a jarabica. Z raticovej zveri je dôležitá srnčia a najmä jelenia zver a dosť početná je aj diviačia zver.
Doménou fauny sú predovšetkým vodné vtáky. Najčastejšie sú: hrdzavka, divá hus a kačica ostrochvostná, zriedkavejšie sú šabliarka modronohá, bocian čierny, potápka chocholatá, žeriav popolavý, volavka biela a purpurová, kormorán atď.
Bobor je pradávnym cicavcom Žitného ostrova, hoci jeho populácia na Dunaji v polovici minulého storočia vyhynula. Terajšie bobrové kolónie sa našli v lese medzi Vojkou nad Dunajom a Gabčíkovom.
Žitný ostrov je pradávnym, z hľadiska rybolovu veľmi významným regiónom. V historicky vytvorenom zozname na tunajšej časti Dunaja je zaradených 69 druhov do 17 čeľadi ktorých už nadnes ubudol na 57.

 

Horný Bar